: تری وایر من تألیف

انتشارات : دانشگاه علم و صنعت ایران

سال نشر : 1385

                                         خلاصه :

وجود رقابت جهانی و شرایط رقابتی در بازار کار ، پیشرفت های سریع و قابل توجه در علم و تکنولوژی و ضرورت رعایت استاندارد های کیفیت و تکامل طبیعیTQM  ( مدیریت کیفیت فراگیر) استفاده از الگو گیری را ضروری می نماید . الگو گیری از بهترین تجربیات ، روشی سیستماتیک است که سازمان ها به وسیله آن می توانند فعالیت های خود را بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه گیری و اصلاح نمایند . در این الگو گیری ، با شناخت سازمان یا سازمان هایی به عنوان بهترین، تکنیک هایی معرفی می شود که می توان به کمک آن ها شکاف موجود بین یک سازمان پیشرو را پر کرد یا به حداقل رساند.