:دکتر محمد مدرس و دکتر ابراهیم تیموری تألیف

انتشارات : دانشگاه علم و صنعت

سال نشر : 1390

                                         خلاصه :

نظریه صف را باید مجموعه ادبیات علمی برای بررسی تحلیلی سیستم های صف دانست . این مجموعه دارای قدمتی بیش از یکصد سال است و هر روزه به غنای آن افزوده می شود . نظریه صف به کلیه ی تحلیل گران کمک می کند تا سیستم های صف را مدلسازی و در راستای بهبود اثرات آنها و اهدافی که برای آنها طراحی شده اتد به صورت کارا و اثر بخش برنامه ریزی و نظارت نمایند.