نام کتاب:تحلیل دینامیکی سازه ها در برابر باد و زلزله

نویسنده :دکتر فرزاد حاتمی

سال انتشار ۱۳۹۶

موضوع بحث:همواره تحلیل دینامیکی سازه ها از اهمیت ویژه ای جهت طراحی و محاسبه برخوردار بوده است در این بین نوع مصالح ساخت موقعیت و اهمیت بنا به نوع طراحی معماری و وسعت بنا از جمله مواردی است که می‌تواند در افزایش و یا کاهش بار وارد بر بنای موثر واقع شود مهندسین در تحلیل سازه در بیشتر موارد همچون گذشته از اصول اولیه مقاومت مصالح و تحلیل سازه پیروی کرده و در برخی موارد به تئوری های نوین و پیشرفته نیز دست یافته اند کتاب حاضر در قالب چهار فصل بیان انواع بارهای وارد بر ساختمان روش های طراحی و ترکیب بارگذاری اثر باد در ساختمان و نیز زلزله پرداخته و در دو پیوست مجزا به بیان جزئیات روش تحلیل دینامیکی سازه ها و جداول بارگذاری می پردازد