نام کتاب: ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

ناشر: مهندس ناصرالدین شاه بازی

سال انتشار ۱۳۹۴

 موضوع بحث: بعد کتاب حاضر حاصل سال‌ها کار اجرایی معلم و نتیجه چندین سال تدریس درس ماهانه در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها است ویژگی مهم این مجموعه که آن را از سایر کتب های حمل و متمایز می‌سازد توجه ویژه‌ای است که در آن مسائل عملی و به خصوص استفاده از ماشین آلات در بازار کار ایران شده است از قرن نوزدهم به بعد از استفاده از ماشین آلات سنگین تحولات بزرگی در عرصه مهندسی به ویژه آن را پدید آورد جابجایی انبوهی از خاک مواد مخدر از یک سو و کمبود نیروی انسانی از سوی دیگر ضرورت استفاده از ماشین ها و دستگاه های سنگین را باعث گردید از سوی دیگر ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید احداث کارخانه هاست ها بزرگراه ها گل ها توسعه خطوط ریلی و غیره در سایه وجود دستگاه سنگ ایمنی فنی متخصص میسر گردید