نام کتاب: طراحی سازه های بتن پیش تنیده

نویسنده دکتر ایرج محمودزاده کنی

سال انتشار  ۱۳۹۶

موضوع بحث :هدف این کتاب توضیح مفاهیم اصولی سازه های بتن پیش تنیده است که برای استفاده دانشجویان و مهندسان حرفه ای تبدیل شده است اگرچه تاکید اصلی بر روی طراحی تعیین سازهای که اهداف ویژه را برآورد کنند دستیابی به این اهداف در صورت امکان پذیر است که طراح درک درستی از رفتار سازه های پیش تنیده داشته باشد این رفتار با جزئیات لازم مورد بحث قرار گرفته است و در صورت نیاز منظور اطلاعات بیشتر مراجعه تخصصی مربوط به نام برده شده اند ارائه کتاب برای طراحی سازهای ناگزیر باید بر پایه یک آیین نامه طراحی استوار باشد آیین نامه مورد استناد در این کتاب استاندارد آمریکا با توجه به آخرین اصلاحات آن است که هم اکنون نیز در بسیاری شرکت های مهندسان مشاور در کشورمان برای طراحی سازه های بتن پیش تنیده استفاده می شود