: ماساکی ایمایی تألیف

انتشارات : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سال نشر : 1390

                                         خلاصه :

کتاب حاضر ، مفهوم نوآوری و سیستم تفکر نتیجه گرای غربی را در مقابل مفهوم کایزن و سیستم تفکر روندگرای ژاپنی تبیین می کند و نهایتا این یافته مهم را به دست می دهد که کایزن (واژه ای ژاپنی است به مفهوم بهبود مستمر یا تحولی دائمی ) همان کلید رمزی است که ژاپن را به یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان معاصر تبدیل کرده است .