: دکتر مهدی بشیری و دکتر طه حسین حجازی و مهندس حسین محتجب تألیف

انتشارات : دانشگاه شاهد

سال نشر : 1394

                                         خلاصه :

کتاب حاضر در هفت فصل طبقه بندی شده که شش فصل نخست آن ، مبانی تصمیم گیری با معیار های چند گانه ، روش های برتری رتبه ای ، فرآیند های تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای ، روش های بر مبنای نزدیکی به ایده آل ، برنامه ریزی آرمانی و تحلیل پوششی داده ها را در بر میگیرد و نمونه های کاربردی و تحقیقاتی از روش های تصمیم گیری چند معیاره نیز در فصل هفتم کتاب ارائه شده است .