: دکتر امیر حسین مزینی تألیف

انتشارات : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت) ، مرکز تحقیق و علوم انسانی

سال نشر : 1394

                                         خلاصه :

کتاب ارزیابی اقتصادی طرح ها مجموعه ای از مفاهیم ، ابزار ها و روش هایی است که تصمیم گیران را در ارتباط با آگاهی از توجیه پذیری طرح ها ،  در شرایط مختلف ، از منظر اقتصادی یاری می رساند . در این کتاب کوشیده اند ضمن تاکید بر ابعاد اقتصادی مباحث ، مطالب به گونه ای انتخاب و تدوین شود که محتوای تهیه شده برای طیف وسیعی از رشته های دانشگاهی کاربرد داشته باشد. دو ویژگی بارز کتاب حاضر را می توان در بر داشتن مجموعه ی نسبتا کاملی از مطالب مورد نیاز به منظور ارزیابی اقتصادی یک طرح از یک سو و پرهیز از پرداختن به مبانی صرفا نظری و تاکید بر جنبه کاربردی مطالب ، در شرلیط حاکم بر اقتصاد ایران ، از سوی دیگر داشت .