موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی نقشه برداری
چارت درسی

 ترم اول

ترم 1
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 عمومی نظری - -
1014 ریاضی عمومی 2 3 پایه نظری - -
190011 برنامه نویسی کامپیوتر 2 پایه نظری - -
29401 آمار و احتمالات مهندسی 3 پایه نظری - -
29404 فیزیک کاربردی 2 اصلی نظری - -
294026 ژئودزی پیشرفته 2 جبرانی نظری - -
29407 مبانی شهرسازی و برنامه ریزی شهری 2 اصلی نظری - -
1025 مهارت های زندگی دانشجویی 2 اختیاری نظری - -
29406 اصول GIS 2 اصلی نظری - -
مجموع واحد 20

ترم دوم

ترم 2
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1004 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 عمومی نظری - -
1021 ورزش 1 1 عمومی عملی - -
206812 معادلات دیفرانسیل 2 پایه نظری - -
29403 ریاضی کاربردی 2 اصلی نظری ریاضی عمومی 2 -
29405 تعدیل و سرشکنی 3 اصلی نظری آمار و احتمالات مهندسی -
294011 کاربردهای GIS 2 تخصصی نظری اصول GIS -
29408 مبانی سنجش از دور 2 اصلی نظری - -
294010 کاداستر 2 اصلی نظری - -
294015 فتوگرامتری تحلیلی 2 تخصصی نظری عملی - -
مجموع واحد 18

ترم سوم

ترم 3
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1002 اندیشه اسلامی 2 2 عمومی نظری - -
294012 مدل رقومی زمین DTM 2 تخصصی نظری عملی اصول GIS -
29409 نقشه سازی عددی و اتوکد 3 اصلی نظری عملی - -
294014 نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل 3 تخصصی نظری عملی تعدیل و سرشکنی -
294016 ژئودزی و محاسبات 3 تخصصی نظری عملی تعدیل و سرشکنی -
294020 زبان تخصصی 2 تخصصی نظری - -
29402 مدیریت در نقشه برداری 2 اصلی نظری - -
مجموع واحد 17

ترم چهارم

ترم 4
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری - -
294013 نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی 3 تخصصی نظری عملی نقشه سازی عددی و اتوکد -
294017 ژئودزی ماهواره ای 2 تخصصی نظری - -
294018 عملیات ژئودزی ماهواره ای 1 تخصصی عملی ژئودزی ماهواره ای -
294022 پردازش رقومی تصاویر 2 تخصصی نظری عملی - -
294019 نقشه برداری کاربردی 2 تخصصی نظری عملی - -
294029 GIS پیشرفته 2 انتخابی نظری - -
294021 سمینار 2 تخصصی نظری پس از گذراندن 70% دروس -
مجموع واحد 16

ترم تابستان

ترم تابستان
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
294023 کارورزی 3  تخصصی عملی ژئودزی و محاسبات- نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل -

 

 

 

دانلود فایل چارت درسی