موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی عمران
چارت درسی
ترم 1
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
99075 ریاضی عمومی 1 3 پایه نظری - -
99081 فیزیک 1 (حرارت و مکانیک) 3 پایه نظری - ریاضی عمومی 1
99082 آزمایشگاه فیزیک 1 1 پایه عملی - فیزیک 1 (حرارت و مکانیک)
99083 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 2 اصلی  تخصصی نظری عملی - -
99100 زمین شناسی مهندسی 2 اصلی تخصصی نظری - -
1010 زبان خارجه 3 عمومی نظری - -
1009 فارسی 3 عمومی نظری    
1025 مهارت های زندگی دانشجویی 2 اختیاری نظری - -
مجموع واحد 19

 

ترم 2
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1004 اخلاق و تربیت اسلامی 2 عمومی نظری - -
99076 ریاضی عمومی 2 3 پایه نظری ریاضی عمومی 1 -
99078 برنامه نویسی کامپیوتر 3 پایه نظری - -
90077 معادلات دیفرانسیل 3 پایه نظری - ریاضی عمومی 2
99080 آمار و احتمالات مهندسی 2 پایه نظری ریاضی عمومی 1 -
99085 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 2 اصلی تخصصی نظری عملی زمین شناسی مهندسی -
99089 استاتیک 3 اصلی تخصصی نظری ریاضی عمومی 1 -
99088 طراحی معماری و شهرسازی 2 اصلی تخصصی نظری رسم فنی و نقشه کشی ساختمان -
مجموع واحد 20

 

ترم 3
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1003 تربیت بدنی 1 عمومی عملی - -
1002 اندیشه اسلامی 1 2 عمومی نظری - -
99079 محاسبات عددی 2 تخصصی نظری معادلات دیفرانسیل- برنامه نویسی کامپیوتر -
99091 مقاومت مصالح 1 3 اصلی تخصصی نظری استاتیک -
99090 دینامیک 3 اصلی تخصصی نظری استاتیک -
99084 نقشه برداری 1 و عملیات 2 اصلی تخصصی نظری عملی ریاضی عمومی 1 -
99086 تکنولوژی بتن 2 اصلی تخصصی نظری مصالح ساختمانی و آزمایشگاه -
99112 مهندسی محیط زیست 2 اصلی تخصصی نظری - -
مجموع واحد 17

 

ترم 4
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1006 انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن 2 عمومی نظری - -
99092 تحلیل سازه 1 3 اصلی تخصصی نظری  مقاومت مصالح 1 -
99104 مکانیک سیالات 3 اصلی تخصصی نظری دینامیک -
99101 مکانیک خاک 3 اصلی تخصصی نظری مقاومت مصالح 1- زمین شناسی مهندسی -
99102 آزمایشگاه مکانیک خاک 1 اصلی تخصصی  عملی - مکانیک خاک
99087 آزمایشگاه تکنولوژی بتن 1 اصلی تخصصی  عملی  تکنولوژی بتن -
99145 اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب 3 اختیاری نظری مهندسی محیط زیست -
1021 ورزش 1 1 عمومی عملی تربیت بدنی -
مجموع واحد 17

 

ترم 5
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری - -
99092 تحلیل سازه ها 2 3 اصلی تخصصی نظری  تحلیل سازه ها 1- محاسبات عددی -
99105 هیدرولیک و آزمایشگاه 3 اصلی تخصصی نظری عملی مکانیک سیالات -
99107 راهسازی 2 اصلی تخصصی نظری نقشه برداری 1 و عملیات- مکانیک خاک -
99094 سازه های بتن آرمه 1 3 اصلی تخصصی  نظری تحلیل سازه ها 1- تکنولوژی بتن -
99097 سازه های فولادی 1 3 اصلی تخصصی  نظری تحلیل سازه ها 1 -
99064 هیدرولوژی مهندسی 2 اختیاری نظری امار و احتمالات مهندسی- مکانیک سیالات -
99127 ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 2 اختیاری نظری - -
مجموع واحد 20

 

ترم 6
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
99109 روسازی راه 2 اصلی تخصصی نظری مصالح ساختمانی و آزمایشگاه- راهسازی -
99095 سازه های بتن آرمه 2 3 اصلی تخصصی نظری  سازه های بتن آرمه 1 -
99098 سازه های فولادی 2 2 اصلی تخصصی نظری سازه های فولادی 1 -
99103 مهندسی پی 2 اصلی تخصصی نظری مکانیک خاک- سازه های بتن آرمه 1  -
99110 متره و برآورد پروژه 1 اصلی تخصصی  نظری عملی طراحی معماری و پروژه -
12217 زبان تخصصی 2 اختیاری  نظری زبان خارجی -
99145 تاسیسات مکانیکی و برقی 2 اختیاری نظری رسم فنی و نقشه کشی ساختمان- مکانیک سیالات -
1002 اندیشه اسلامی 2 2 عمومی نظری - -
99116 اصول مهندسی زلزله و باد 3 اصلی تخصصی نظری تحلیل سازه ها 2 -
مجموع 19

 

ترم 7
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
99125 راه آهن 2 اختیاری نظری روسازی راه -
4156025 اصول مدیریت ساخت 2 اختیاری نظری  متره و برآورد پروژه -
99149 نرم افزارهای مهندسی عمران 2 اختیاری نظری محاسبات عددی- تحلیل سازه 2 -
5814702 مهندسی سیستم ها 2 اختیاری نظری ریاضی عمومی 2- آمار و احتمالات مهندسی -
99122 99115 تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه یا اصول مهندسی تونل 2 اختیاری نظری عملی یا نظری سازه های فولادی 1 یا مهندسی پی -
99144 مقررات ملی ساختمان (بارگذاری) 3 اختیاری  نظری - -
99118 اصول مهندسی پل 2 اختیاری نظری سازه های فولادی 1- سازه های بتن آرمه 1 -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 اختیاری نظری -
-
99106 روش های اجرای ساختمان 2 اصلی تخصصی نظری عملی سازه های فولادی 2- سازه های بتن آرمه 2- طراحی معماری و شهرسازی -
مجموع 19

 

ترم 8
شماره درس نام درس واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
99099 پروژه سازه های فولاد 1 اصلی تخصصی عملی سازه های فولادی 2- تحلیل سازه 2 -
99096 پروژه سازه های بتن آرمه 1 اصلی تخصصی عملی سازه های بتن آرمه 2- تحلیل سازه 2 -
99108 پروژه راهسازی 1 اصلی تخصصی عملی راهسازی -
99111 کارآموزی 1 کارآموزی عملی پس از گذراندن 110 واحد -
99151 اقتصاد مهندسی 2 اختیاری نظری  مهندسی سیستم ها -
99113 مقاومت مصالح 2 3 اختیاری  نظری مقاومت مصالح 1 -
5814703 بناهای آبی 3 اختیاری نظری مکانیک خاک- هیدرولیک و آزمایشگاه -
1017 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی نظری  - -
مجموع 14

دانلود فایل چارت درسی