موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی نقشه برداری
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
فتوگرامتري تحليلي
کاداستر
نقشه برداري ژئودتيک و تحليل شبکه هاي کنترل
GIS پيشرفته