موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی عمران
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
زبان خارجه (فاطمه جوانمردی)
زبان تخصصی (کبری منصوری زاده)
هيدروليک و آزمايشگاه (رضا عسکري)
مکانيک سيالات و هيدروليک (رضا عسکري)
استاتيک ( محمودرضا گلشن)
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها2 (محمودرضا گلشن)
زبان خارجي
ديناميک
مکانيک خاک
تکنولوژي بتن
مکانيک سيالات
آزمايشگاه مکانيک خاک
هيدرولوژي مهندسي (مهدی محسن زاده)
زمين شناسي مهندسي
مهندسي محيط زيست
اصول مهندسي پل
فیزیک 1
هيدروليک و آزمايشگاه
زبان تخصصي