موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی کامپیوتر
طرح درس های رشته

عنوان درسدانلود فایل
آزمايشگاه شبکه هاي کامپيوتري (اکبر کشاورزپور)
کارگاه کامپيوتر
پايگاه داده ها
طراحي زبان هاي برنامه سازي
آزمايشگاه شبکه هاي کامپيوتري