موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی نقشه برداری
کارشناس گروه
سرکار خانم یاسمن سادات جنابعلی جهرمی
کارشناس گروه نقشه برداری

071-36987-103
jahromi@apadana.ac.ir

ایام هفته ساعات حضور مکان حضور
شنبه 14:30- 8:00 ساختمان مرکزی، طبقه اول، آموزش
ک شنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه اول، آموزش
دو شنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه اول، آموزش
سه شنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه اول، آموزش
چهارشنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه اول، آموزش
پنج شنبه 8:00-13:00 ساختمان مرکزی، طبقه اول، آموزش