موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی عمران
مدیر گروه و ساعات مشاوره
آقای مهندس محمد بنان
مدیر گروه مهندسی عمران

07136987
banan@apadana.ac.ir

ساعات مشاوره: سه شنبه ها ساعت 10:30 الی 13:30  ساختمان فرهنگشهر