موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز