موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)