موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی برق و مهندسی پزشکی

  • آشنایی عملی با تجهیزات پزشکی

    آشنایی عملی دانشجویان رشته مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی آپادانا با تجهیزات پزشکی بیمارستان قلب الزهرا (س) شیراز در مرداد ماه 1398 به همت انجمن علمی در 3 نوبت برگزار گردید. 

  • انجمن علمی

    روز یکشنبه مورخ 12 خرداد جلسه ای با حضور آقای دکتر جهرمی ( ریاست مؤسسه) و معاونین محترم و همینطور دانشجویان منتخب در انجمن علمی برگزار شد، در این جلسه به اعضا منتخب حکم انتصاب ارائه  و در خصوص زمینه های کاری انجمنها در جهت پیشرفت هرچه بهتر مؤسسه تبادل نظر شد.