موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی کامپیوتر
کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر