موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
مهندسی برق و پزشکی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق