موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
اساتید دانشکده
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : نقشه برداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : نقشه برداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : دانشور دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : دانشور دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : نقشه برداری
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : نقشه برداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : نقشه برداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : نقشه برداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : نقشه برداری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی معماری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شهرسازی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : کامپیوتر
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : کامپیوتر
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی برق
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت تولید وعملیات
هیات علمی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی برق
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی برق
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی برق
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی برق
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : دانشور دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی برق
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی : استاد تمام
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : عمران
مرتبه علمی : استاد تمام
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : عمران
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : عمران
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : عمران
هیات علمی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : عمران
مرتبه علمی : پژوهشگر دکتری
مدرک تحصیلی : دانشور دکتری
رشته تحصیلی : مدیریت
هیات علمی
مرتبه علمی : استاد تمام
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی