موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی: شیراز، میدان معلم، ابتدای ایمان شمالی، روبروی بانک سپه
ساختمان آموزشی: شیراز، فرهنگ شهر، انتهای کوچه ۳۱، نبش تاکستان ۱۴
تلفن : 36300853 (071)
دورنویس : 36300853 (071)
پست الکترونیکی : info@apadana-ihe.ir