موسسه آموزش عالی آپادانا

دانشکده فنی مهندسی
رازهای مهندسی صنایع
 • اگر شما  تحصیلکرده رشته مهندسی صنایع هستید و به خود و دیگران می گویید ” من یک مهندس صنایع هستم” بایستی به این موضوعات فکر کنید که :

  اگر شما  تحصیلکرده رشته مهندسی صنایع هستید و به خود و دیگران می گویید ” من یک مهندس صنایع هستم” بایستی به این موضوعات فکر کنید که :

  1. مهندسی صنایع چیست و مهندس صنایع چه می کند ؟اگر خودتان بر این امر اشراف کامل نداشته باشید چگونه دیگران با شما کار کنند ؟
  2. مهندسی صنایع همیشه به خلاقیت نیاز دارد چراکه او با آدمها و سیستم ها و هر آنچه که در حال تغییرند کار می کند نه با اشیای بی جان . او با یک سری محاسبات خشک کار نمی کند. خلاقیت را بایستی در خود بوجود آورد و پرورش داد.
  3. یک مهندس صنایع همیشه در بهترین حالت به دنبال وجود یک راه حل بهتر می گردد و یا خطراتی که یک سیستم را تهدید میکند شناسایی می کند ، چرا که بهبود روشها و کار و عملکرد ، پایان ناپذیر است .
  4. مهندس صنایع با دیگران کار می کند نه برای دیگران .
  5. مهندس صنایع یا خودش هدف را تعریف می کند و یا هدف های طراحی شده را پیاده سازی می کند و یا پیاده سازی آنها را برنامه ریزی می کند . پس می تواند همه جای سازمان مفید و با کارایی باشد.
  6. مهندس صنایع باید بداند که مهندسی ” صنایع ” یعنی مهندسی ” رشته ها ” نه کارخانه ها
  7. مهندس صنایع باید بداند یک رشته تحصیلی کاملا پویا و متغیر را طی کرده و این پویایی را بعد از اتمام تحصیلات با خود آموزی و خود پروری ادامه  دهد تا مهندس صنایع باقی بماند وگرنه چیز دیگری خواهد بود .
  1397/02/17-12:45:18